MUD-武林MUD资料站

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

开启左侧

宝石功能(help gem)

[复制链接]
南极熊 发表于 2010-9-8 19:41:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 是开碧落 于 2018-2-24 15:12 编辑

──────────────────────────────
                   【宝石特性说明】                        
──────────────────────────────

游戏中用来镶嵌物品分宝石类和符文类,其中宝石有五个颜色的宝石,
宝石(red)、宝石(yel)、宝石(grn)、宝石(blu)、宝石(mag)。

各色宝石又分七级:宝石碎片gem1、普通宝石gem2、稀世宝石gem3、
帝之宝石gem4、圣之宝石gem5、魔之宝石gem6、神之宝石gem7。

三个相同类别和相同等级的宝石,经过合并,可以得到更高级的同类
别宝石,一般打BOSS获得的宝石都是未鉴定的,需要到张天师那里去
鉴定,当然鉴定是需要一定的费用,费用为十两黄金,宝石鉴定后你
方能看到(look)宝石蕴涵的属性,宝石蕴涵的属性数量是和宝石的等
级挂钩,为宝石等级除以 2的整数,如六级的宝石拥有三个镶嵌兵器
属性和三个镶嵌防具属性,至于是什么属性就随机了。属性数值的高
低也是和宝石的等级挂钩的,宝石等级越高附属属性数值也就越高,
详情参见下表。宝石在镶嵌时候,镶嵌到兵器(含空手兵器)上只加兵
器的攻击附属属性,镶嵌到防具上只加防具的防御附属属性。

宝石属性分为普通属性与高级属性,五级宝石以下只能拥有普通属性,
六七级宝石才可拥有高级属性。

注意:在宝石合成的时候分为两种途径。一是必须都是鉴定过的,二
是必须都是未鉴定过的,两者相混是不能合成的。

特别注意:gem7为10兵镶嵌物专用,常规镶嵌最高仅可使用gem6。

鉴定后的七级宝石可在长安珠宝行金复还兑换为 70 个初始宝石。

───────────────────────────────────
兵器镶嵌效果:
───────────────────────────────────
::::::普通属性::::::
潜能上限        50000,80000,100000,120000,180000,250000,300000
体会上限        50000,80000,100000,120000,180000,250000,300000
内力上限        500,800,1000,1200,2000,2500,3000
精力上限        200,400,500,600,1000,1200,1500
气血上限        100,150,200,250,300,400,500
精气上限        50,70,100,120,150,200,250
臂力                1,2,3,4,5,6,7
悟性                1,2,3,4,5,6,7
根骨                1,2,3,4,5,6,7
身法                1,2,3,4,5,6,7
容貌                1,2,3,4,5,6,7
年龄减少        1,2,3,4,5,6,7
研究次数        1,2,3,4,5,6,7
学习次数        1,2,3,4,5,6,7
练习次数        1,2,3,4,5,6,7
汲取消耗        1,2,3,4,5,6,7
读书次数        1,2,3,4,5,6,7
研究效果        1%,1%,2%,2%,3%,3%,3%
练习效果        1%,1%,2%,2%,3%,3%,3%
学习效果        1%,1%,2%,2%,3%,3%,3%
读书效果        1%,1%,2%,2%,3%,3%,3%
汲取效果        1%,1%,2%,2%,3%,3%,3%
伤害力                100,150,200,250,300,400,500
吸取对手的气血        100,150,200,250,300,400,500
吸取对手的精气        50,70,100,120,150,200,250
攻击有效等级        5,8,10,15,20,25,30
内功有效等级        5,8,10,15,20,25,30
毒素伤害        3%,5%,6%,7%,8%,10%,13%
绝招伤害力        1%,2%,3%,4%,5%,6%,7%
双倍伤害机率        1%,1%,2%,2%,3%,3%,3%
基本剑法        1,2,3,4,5,6,7
基本刀法        1,2,3,4,5,6,7
基本拳脚        1,2,3,4,5,6,7
基本掌法        1,2,3,4,5,6,7
基本指法        1,2,3,4,5,6,7

::::::高级属性::::::
绝招命中力        1%,2%,3%,4%,5%,6%,7%
武学修养        1,2,3,4,5,6,7
剑道修养        1,2,3,4,5,6,7
───────────────────────────────────
防具镶嵌效果:
───────────────────────────────────
::::::普通属性::::::
潜能上限        50000,80000,100000,120000,180000,250000,300000
体会上限        50000,80000,100000,120000,180000,250000,300000
内力上限        500,800,1000,1200,2000,2500,3000
精力上限        200,400,500,600,1000,1200,1500
气血上限        100,150,200,250,300,400,500
精气上限        50,70,100,120,150,200,250
臂力                1,2,3,4,5,6,7
悟性                1,2,3,4,5,6,7
根骨                1,2,3,4,5,6,7
身法                1,2,3,4,5,6,7
容貌                1,2,3,4,5,6,7
年龄减少        1,2,3,4,5,6,7
读书识字        1,2,3,4,5,6,7
研究次数        1,2,3,4,5,6,7
学习次数        1,2,3,4,5,6,7
练习次数        1,2,3,4,5,6,7
汲取消耗        1,2,3,4,5,6,7
读书次数        1,2,3,4,5,6,7
研究效果        1%,1%,2%,2%,3%,3%,3%
练习效果        1%,1%,2%,2%,3%,3%,3%
学习效果        1%,1%,2%,2%,3%,3%,3%
读书效果        1%,1%,2%,2%,3%,3%,3%
汲取效果        1%,1%,2%,2%,3%,3%,3%
保护力                100,150,200,250,300,400,500
非忙乱气血恢复        100,150,200,250,300,400,500
非忙乱精气恢复        50,70,100,120,150,200,250
防御有效等级        5,8,10,15,20,25,30
招架有效等级        5,8,10,15,20,25,30
轻功有效等级        5,8,10,15,20,25,30
抗毒                1%,2%,3%,4%,5%,6%,7%
无视对手特殊攻击1%,1%,1%,1%,2%,2%,2%
获取金钱掉落         1%,1%,1%,1%,1%,1%,1%
人品                1,2,3,4,5,6,7

::::::高级属性::::::
绝招防御力        1%,1%,1%,1%,2%,2%,2%
基本内功        1,2,3,4,5,6,7
基本招架        1,2,3,4,5,6,7
基本轻功        1,2,3,4,5,6,7

MUD - MUD游戏 - 文字MUD - 武林MUD - 长期、稳定、高速、互助、活跃、更新的武侠MUD站点,一起MUD吧!

Archiver|武林MUD资料站 ( 鲁ICP备17038480号 本站关键词:mud 武林mud mud游戏 文字mud

GMT+8, 2020-5-25 12:33

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表